Daitoku-ji Temple, Kyoto

Back to Menu
| Home | © Karen TenEyck, 2001